D A B O O K E R

Loading...

Договор за абонамент

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТ

 

Днес, …………… [дата на поръчката по електронен път] в гр. София се сключи настоящият договор между: 

…………… с ЕИК (БУЛСТАТ): ……………, ИН по ДДС: ……………, представлявано от: …………… в качеството му/и на ……………, със седалище и адрес на управление: ……………, адрес за кореспонденция: ……………, телефон……………, e-mail: ……………, 

[въведените данни в поръчката по електронен път]

наричано по-долу КЛИЕНТ и

„ЕНТРО СОЛЮШЪНС” ЕООД с ЕИК (БУЛСТАТ): 202541426, ИН по ДДС: BG202541426, представлявано от: Мартин Тонев в качеството му на управител, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1111, район Слатина, ул. Кочани, 5, ет. 1, адрес за кoреспонденция: гр. София 1729, бул. Александър Малинов, 31, 
т
елефон: +359 883 505602, email: [email protected],

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 (1) Предмет на договора е абонамент за достъп и използване на Онлайн услуга DaBooker с план:

DaBooker Classic / DaBooker Pro злишното се зачертава]и спецификация за функционалностите на онлайн резервационната система в Приложение Б на този Договор.

(2) Онлайн услугата DaBooker представлява софтуер като услуга, достъпна през Интернет и/или през VPN (виртуална частна мрежа) и предлагана на принципа “такaва, каквато е” с обща дефиниция за термина в Приложение А на Договора.

(3) Абонаментът включва (i) осигуряване на достъп и използване на онлайн системата за резервации посредством API и Код за оторизиранe, (ii) готови примерни страници по тип бизнес, посочен от КЛИЕНТА при поръчка на абонаментния план в Уеб сайта на DaBooker, (iii) документация и обучителни материали в уеб сайта, (iv) поддръжка и актуализации на DaBooker, включително следващи версии и/или мобилни приложения, за срока на Договора, независимо дали промените са породени от изменения на нормативни актове или са резултат от развитието и усъвършенстването на Предложенията с нови функции и възможности

(4) Този Договор (i) не касае отстраняване на технически проблеми при КЛИЕНТА, свързани с използван от него хардуер или софтуер, извън Онлайн услугата, (ii) не включва предоставяне на допълнителни Професионални услуги във връзка с Предложенията на Entro Solutions и разширения на съществуващ план. За включване на допълнителни функционалности от по-висок план се сключва анекс към Договорa, като се запазва срока на действие, а преминаване към по-нисък план е възможно след изтичане на срока на Договора. За използване на DaBooker към допълнителен уеб адрес (домейн или субдомейн) или титуляр (физическо или юридическо лице) се заплаща нов абонаментен план, съгласно ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ЦЕНИ:

Чл.2 (1) КЛИЕНТЪТ заплаща ежемесечно абонаментна такса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползването на Онлайн услугата DaBooker, както следва за план:

DaBooker Classic: … лв без ДДС ( … лв с 20% ДДС) на месец при 1 година абонамент 

и / или 

DaBooker Pro: … лв без ДДС ( … лв с 20% ДДС) на месец при 1 година абонамент

[избраното в поръчката по електронен път]

(2) Плащането на абонамента се извършва чрез покупка на съответния план от онлайн магазин в Уеб сайта на DaBooekr чрез разплащателна система и автоматично теглене на сумата за всеки месец или банков превод, след издадена фактура/ проформа фактура. При едновременно заплащане на 12 месечни такси КЛИЕНТЪТ ползва 5% отстъпкаПлатената сума за абонамент не подлежи на възстановяване при предсрочно прекратяване на Договора по вина на КЛИЕНТА, а се задържа като неустойка. Платената сума не може да служи за прихващане за следващи периоди или други плащания към Entro Solutions.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя цените, по свое усмотрение, с уведомление до КЛИЕНТА един месец преди датата на промяна, като цените на сключените абонаменти преди тази дата остават непроменени за Срока на Договора, а при безсрочен Договор цените остават непроменени за предплатените месечни такси по Договора за съответния планако не са настъпили форсмажорни обстоятелства.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи плащане за следващ абонаментен период, в рамките на 15 работни дни след изтичане на платения период, има право автоматично да блокира достъпа на КЛИЕНТА до Онлайн услугата и неговите данни, без да носи отговорност за това. Достъпът се възстановява след получаване на плащането. 

III.  СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Чл.3 (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 1 (една) календарна година с дължима абонаментна такса на месечна база. Същият става безсрочен, в случай че КЛИЕНТЪТ заплати Онлайн услугата за периода на плащане, като се запазват параметрите по абонаментния план до настъпване на нови обстоятелства или промяна в политиките и/или собствеността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Като уведомление за прекратяване от страна на КЛИЕНТА се счита всяко неподновяване на плащането за абонаментно ползване на Онлайн услугата. В случай, че в срок от 15 работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получи плащане за следващ абонаментен период (след автоматично теглене през разплащателна система в онлайн магазина или изпратена фактура/проформа фактура за банков превод), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира временно достъпът на КЛИЕНТА до неговите данни до получаване на очакваното плащане по Договор. 

(3) В случай на подадено уведомление за прекратяване от страна на КЛИЕНТА, чрез неподновяване на абонамента за следващ период, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази данните му от ползването на Онлайн услугата за срок от 90 календарни дни от изтичане на платения абонамент. След изтичане на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изтрие данните на КЛИЕНТА, без да му изпраща уведомление за това. След прекратяване ползването на Онлайн услугата и в рамките на 90 календарни дни, при отправено писмено искане от страна на КЛИЕНТА, данните му от ползването на Онлайн услугата могат да му бъдат прехвърлени и предадени на електронен носител по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че Онлайн услугата не се предоставя или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съществено е нарушил този Договор, КЛИЕНТЪТ има право да отправи извънредно предизвестие за прекратяване. При предсрочно прекратяване по настоящата алинея предплатената сума подлежи на връщане от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на Договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отправи извънредно предизвестие за прекратяване във всички случаи, в които КЛИЕНТЪТ: (i) не изпълнява финансовите си задължения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (ii) нарушава разпоредбите на настоящия Договор и/или с действията си конкретно вреди на доброто име и репутация на Онлайн услугата DaBooker и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение предоставения софтуер като услуга, (iii) преотстъпва достъпа си до Онлайн услугата (възмездно или безвъзмездно) на трети лица без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отправяне на извънредно предизвестие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към КЛИЕНТА достъпът до Онлайн услугата ще бъде спрян незабавно, а данните от потреблението ще бъдат запазени за 90 календарни дни, ако не бъде уточнено друго в писмен вид. 

IV.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.4 (1) Във връзка със заплащането на дължимите такси от страна на КЛИЕНТА и в съответствие с този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на КЛИЕНТА неизключително, непрехвърлимо право и временен лиценз или абонамент за достъп и използване на Предложенията на Entro Solutions, описани в спецификациите и/или на Уеб сайта на DaBooker. Предоставянето на тези права (i) важи за един уеб адрес (URL) – собствен домейн на КЛИЕНТА или персонализиран субдомейн към DaBooker, (ii) има за титуляр едно физическо или юридическо лице, (iii) продължава за периода на абонамента, приложимия Срок и (iv) e обект на допълнителни права и ограничения в настоящия Договор, включително Приложение Б. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя Онлайн услугата на КЛИЕНТА „такава, каквато е“, без пряка или косвена гаранция от всякакъв вид, особено по отношение: адаптация към специфична употреба и/или желание на КЛИЕНТА; оригиналност; достъпност през Интернет; липса на грешки; техническа възможност за коригиране на неизправна функционалност; търговска стойност. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява КЛИЕНТА чрез електронна поща при издаване на версии и актуализации на онлайн резервационната система DaBooker, планирани профилактики, както и други известия по своя преценка за дейности, касаещи Онлайн услугата ookerDaB и свързани с нея Предложения на Entro Solutions.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие на КЛИЕНТА по телефон или чрез електронна поща при първоначално достъпване и конфигуриранеили през тикет система за комуникация/поддръжка при затруднения с използването на Онлайн услугата, предмет на този Договор.

V.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА:

Чл.5 (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да използва Онлайн услугата DaBooker само за цели, позволени от настоящия Договор и действащото законодателство, подзаконови актове или общоприети практики. КЛИЕНТЪТ заявява и гарантира, че притежава необходимите лицензи, права, съгласия и разрешения, (когато се изискват такива за извършваната от него дейност и предлагани услуги/срещи/събития през онлайн резервационната система), за да подпише този Договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) КЛИЕНТЪТ няма право, чрез използването на Онлайн услугата, да обработва и съхранява материали, които са: (i) незаконни, вредни, заплашващи, клеветнически, нецензурни, противозаконни, расово или етнически обидни; (ii) обекти на авторско право, на интелектуална и/илииндустриална собственост, върху които същият няма права, (iii) улесняват незаконна дейност или насърчават насилие; (iv) изобразяват недвусмислени сексуални образи; (v) изразяват дискриминация въз основа на раса, пол, цвят на кожата, религиозни убеждения, сексуална ориентация, инвалидност, или някаква друга незаконна дейност; (vi) причиняват щети и други непозволени от закона последици.

(3) Във връзка с гореизложеното КЛИЕНТЪТ ще бъде единственият отговорен за съдържанието, което той създава и управлява, при ползването на Онлайн услугата, предмет на този Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност към КЛИЕНТА или трети страни за съдържанието и начинa на използване на онлайн системата за резервации DaBooker и/или поведението на КЛИЕНТА.

(4) КЛИЕНТЪТ се задължава да не извършва заедно или поотделно нито едно от описаните по-долу действия при използването на Услугата: (i) да осъществява достъп (или опит за достъп) до Услугата или части от нея по какъвто и да било друг начин, освен чрез предвидения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; (ii) да възпрепятства по какъвто и да е начин предлагането на Онлайн услугата; (iii) да копира, възпроизвежда, дублира, лицензира, прехвърля, продава, препродава, показва, разкрива или комерсиализира Онлайн услугата или която и да е част от нея и Предложения на Entro Solutions за каквито и да е цели; (iv) да използва Услугата за разпращане на нежелана поща, „спам“; (v) да се опитва да придобие данни чрез каквито и да е средства от Онлайн услугата, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възнамерява да предостави такива; (vi) да използва Онлайн услугата за участие в пирамидални схеми или верижни техники с недобронамерени цели, или да изпраща материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, повредени файлове или друг подобен софтуер, които може да наруши работата на друг компютър или собственост; (vii) да използва Онлайн услугата по начин, който води до прекомерен трафик или прекомерно използване на дисковото или хостинг пространство; (viii) да оказва каквато и да е помощ на трети страни при получаването на нерегламентиран достъп до Онлайн услугата и/или документация и обучениясвързани с нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя по свое усмотрение дали и какви действия да предприеме в отговор на някое от споменатите по-горе нарушения.

(5) КЛИЕНТЪТ гарантира и декларира, че той ще поддържа разумни мерки за сигурност (които може да се променят с течение на времето), включващи без ограничение – поверителност, аутентификация и почтеност, за да се гарантира, че достъпът и използването на Онлайн услугата DaBooker по силата на настоящото споразумение не представлява риск за двете страни. В случай на неоторизиран достъп или нерегламентирано използване на Онлайн услугата, причинено от негово действие или бездействие, КЛИЕНТЪТ следва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VI.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл.6 (1) От една страна КЛИЕНТЪТ приема, че Онлайн услугата DaBooker в нейната цялост (софтуер като услуга), както и тестове, разработки и Предложения на Entro Solutions, са поверителна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а от друга – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че данните на потребителя, предоставени при регистрация, са Поверителна информация на КЛИЕНТА. Страните по този Договор взаимно си предоставят достъп до поверителната информация само и единствено за времето на ползване на Онлайн услугата.

(2) Всяка една от страните се задължава (i) да съхранява поверителната информация на другата, според правилата за съхранение на такава информация, освен ако разкриването й не се изисква от закона; (ii) да не разкрива поверителна информация на трета страна; (iii) да не използва поверителната информация за каквито и да е други цели, различни от прилагането на този Договор; (iv) да вземе всички необходими и възможни мерки, за да осигури неразкриването на поверителната информация пред трета страна. Клаузите за конфиденциалност остават в сила и след прекратяването на договора между страните. 

(3) Споразумението не е нарушено, ако поверителната информация на една от страните e: (i) известна на трета страна, преди приемане на споразумението, (ii) станала публично известна по друг начин, не чрез действие или бездействие на другата страна, (iii) в законосъобразно притежание на другата страна, преди известяването, (iv) законно оповестена на едната страна от трета страна, без ограничение за разкриване на информация или (v) оповестена по изискване на закона. 

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Чл.7 (1) Онлайн услугата DaBooker, в нейната цялост се предлага на принципа „такава, каквато е“ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: (i) не носи отговорност за неизпълнени очаквания и не се задължава да удовлетворява каквито и да било претенции на КЛИЕНТА за промяна на характеристиките и функционалностите на Онлайн услугата; (ii) не поема никаква отговорност за начина на работа на КЛИЕНТА със същата, както и за въведени от КЛИЕНТА данни и начина му на работа с тях; (iii) не носи отговорност за щети, причинени от грешки или пропуски, допуснати поради начина на разчитане на документацията за работа с продукта; (iv) не носи отговорност за възникнали за КЛИЕНТА събития като: закононарушение, небрежност, загуба на печалба, загуба на репутация, промяна на данни в Онлайн услугата, икономически или други непреки загуби, разходи, щети или такси, които биха могли да възникнат непряко при ползването на същата и по силата на този Договор. 

(2) КЛИЕНТЪТ приема, че (i) данните и тяхното управление са единствено и само негово задължение и те са винаги във вида, в който той или оторизирано от него лице ги е оставило; (ii) няма право на каквито и да е гаранции, представителства, условия или задължения от всякакъв вид, наложени по силата на закон или обичайното право. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава единствено и само да предоставя на КЛИЕНТА уговорената Онлайн услуга на принципа „такава, каквото е“, да прави достъпни нейните актуализации едновременно и неизбирателно към потребителите си посредстом Уебсайта на DaBooker, спазвайки разпоредбите на действащото в страната законодателство. КЛИЕНТЪТ приема, че претенции от каквото и да е естество могат да бъдат подадени в срок до 7 (седем) работни дни, от възникването на събитието, което ги е породило. 

VIII. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ, ФОРС МАЖОР, ИНТЕРНЕТ:

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предоставя гаранция: (i) що се отнася до надеждността, своевременността, качеството, годността, истинността, наличността, точността или пълнотата на Онлайн услугата или съдържанието; (ii) за това, че използването на Онлайн услугата ще бъде без грешка, без прекъсване, сигурно, навременно, възможно при всяка комбинация от хардуер, софтуер, система или данни, а всяка грешка или дефект ще бъде своевременно отстранени(iii) за това, че ще отговори на изискванията и очакванията на КЛИЕНТА, съхранените данни ще бъдат точни или надеждни и решенията взети от КЛИЕНТА на база ползването на Онлайн услугата ще бъдат правилни, ефективни и законни; (iv) за това, че използваните от КЛИЕНТА хардуер и/или софтуер за достъп до Онлайн услугата е без вируси и не може да бъде заразен. 

(2) По силата на това споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност към КЛИЕНТА, ако е бил възпрепятстван от или е налице забавено изпълнение на задълженията му, причинено от форсмажорни обстоятелства като: актове, събития, пропуски или инциденти извън разумен контрол, включително и без ограничение, стачки, индустриални спорове, неспазването на телекомуникационни, хостинг или енергийни споразумения с трети страни или природни бедствия, война, бунтове, граждански безредици, злонамерени повреди, пожар, наводнения, бури, недостъпност на работните места. 

(3) Онлайн услугата може да бъде предмет на ограничения, закъснения и други проблеми свързани с използването на интернет комуникационни канали както до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така и до КЛИЕНТАВ тази връзка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на клиентския абонамент за Интернет или в резултат на форсмажорни обстоятелства при неговия доставчик на Интернет. 

IX. КОНТАКТИ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 11 (1) Всички уведомления, съобщения, известия и други, които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата, електронна поща – на посочените в този договор адреси и email адреси и лице за уведомяване, като за уведомленията, изпратени по и електронна поща, се изисква последващо писмено потвърждение от адресата. Страните декларират, че всички съобщения, доставени на посочените по-долу адреси чрез препоръчана поща и/или чрез куриер с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ доставянето на съответния адрес, посочен по-долу в този договор, се считат за надлежно получени от другата страна. Страните се договарят и считат за адреси за получаване на всякакви съобщения във връзка с договора посочените, включително електронни адреси за получаване на кореспонденция, както следва:
(i) за КЛИЕНТА: 
……………, email: ……………;

[въведените данни в поръчката по електронен път]

(ii) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1729, бул. Александър Малинов, 31, email: [email protected].

(2) При промяна в посочените адреси, включително електронни адреси, всяка от страните е длъжна да уведоми другата за това в срок от 7 /седем/ дни. В случай, че някоя от страните не изпълни задължението си по тази алинея и/или той или посочения от него представител не бъде намерен на посочения адрес, насрещната страна не носи отговорност за неполучени съобщения, за забава или други неблагоприятни последици, дължащи се на това.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 10 (1) За всички въпроси, неуредени в настоящия Договор се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България. 

(2) Всеки потенциален спор между страните се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

КЛИЕНТ: …………… / Име Фамилия, Длъжност / 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………… / Име Фамилия, Длъжност / 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A
РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

 

Речникът на термините по-долу важи за всички Предложения на Entro Solutions и Услуги, които Entro Solutions може да предоставя на своите клиенти. Някои Предложения или Услуги на Entro Solutions може да не попадат в обхвата на настоящия Договор. Моля, игнорирайте всички правила, които не са приложими към Предложенията или Услугите на Entro Solutions, предложени в този Договор. 

„API“ означава приложно-програмен интерфейс.

„Уеб сайт на DaBooker“ означава www.dabooker.com и всеки свързан сайт или сайт приемник. 

„Код за оторизиране“ означава ключ, номер за упълномощаване, код за включване, идентификационни данни за вход, код за активиране, маркер, потребителско име и парола или друг механизъм, изискван за използване на Предложения на Entro Solutions. 

„Бета“ означава всякаква алфа, бета или друга предварителна версия на Продукт. 

„Съдържание“ означава данни, изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, текст, карти, бази данни, модели на данни, електронни таблици, потребителски интерфейси, графични компоненти, икони, софтуер и други ресурси. 

„Съдържание на Клиента“ означава всяко Съдържание, което Клиентът предоставя, използва или разработва във връзка с използването на Предложенията на Entro Solutions или услугите от страна на клиента, включително Приложения с добавена стойност. Съдържанието на Клиента изключва всяка обратна връзка, предложения или искания за подобрения, които Клиентът предоставя на Entro Solutions. 

„Доставяни елементи“ означава всичко, което Entro Solutions доставя на Клиента в резултат на извършването на Професионални услуги. 

„Документация“ означава всички документи за справка на потребителя, които Entro Solutions предоставя с Доставян елемент или Предложение на Entro Solutions. 

„Предложение(я) на Entro Solutions““ означава който и да е Продукт, Услуга или Документация. Ако Entro Solutions предоставя Обучение или Професионални услуги директно на Клиента, тогава Предложенията на Entro Solutions включват също така Доставяни елементи и Учебни материали. Предложенията на Entro Solutions не включват Услуги и съдържание на Трети страни. 

„Управлявани услуги в облака на Entro Solutions“ означава облачна инфраструктура за нуждите на Клиента, Софтуер, Данни и мрежова платформа, които Entro Solutions хоства, управлява и предоставя на Клиента или на неговите крайни потребители през Интернет. 

„Поддръжка“ означава абонаментна програма, която се предоставя от Entro Solutions и дава право на Клиента да получава актуализации за Продукта и други ползи, като например достъп до техническа помощ и уеб-базирани ресурси за обучение със собствено темпо. 

„Зловреден код“ означава софтуерни вируси, червеи, бомби със закъснител, троянски коне или друг компютърен код, файлове, атаки за отказ на услуга или програми, предназначени да нарушат, унищожат или ограничат функционалността на който и да е компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване. 

„Документ(и) за поръчка“ означава оферта за продажба, оферта за подновяване на Поддръжка, поръчка за покупка, поръчка за Задание или друг документ, идентифициращ Предложенията на Entro Solutions, актуализациите или услугите, които Клиентът поръчва. 

„Поръчка за Задание(я)“ означава Документ за поръчка на Услуги. 

„Продукт(и)“ означава Софтуер, Данни или Онлайн Услуги. 

„Образци (демо)“ означава примерен код, примерни приложениядобавки или примерни разширения на Продуктите. 

„Постоянен лиценз“ означава лиценз за използване на версия на Предложение на Entro Solutions, за която са заплатени съответните лицензионни такси, безсрочно, освен в случай на прекратяване от страна на Entro Solutions или Клиента според правата в настоящия Договор. 

„Временен лиценз“ лиценз за използване на Предложение на Entro Solutions за ограничен период от време („Срок“). 

„Професионални услуги“ означава всякакви развойни или консултантски услуги, които Entro Solutions предоставя на Клиента. 

„Услуга(и)“ означава Поддръжка. Ако Entro Solutions предоставя Професионални услуги или Обучение директно на Клиента, тогава Услугите включват също така Професионални услуги и Обучение. 

„Софтуер“ означава цялата или която и да е част от търговски, готов за продажба софтуер на Entro Solutions, с изключение на Данните, достъпен или изтеглен от оторизиран от Entro Solutions уеб сайт или доставян от Entro Solutions на какъвто и да е вид носител във всякакъв формат, включително архивни копия, актуализации, сервизни пакети, корекции, нови корекции или разрешени слети копия. 

„Спецификация(и)“ означава (i) Документацията за Софтуера и Онлайн услуги, (ii) обемът на работата за всяка поръчка за Задание или (iii) публикувани от Entro Solutions описание на курсовете за Обучение. 

„Поръчка за Задание(я)“ означава Документ за поръчка на Услуги. 

„Данни“ означава налични на пазара цифрови набори от данни, които Entro Solutions съчетава с други Предложения на Entro Solutions или предоставя самостоятелно. 

„Онлайн услуга(и)“ означава всяка налична на пазара Интернет-базирана (онлайн/ уеб) система, която Entro Solutions предоставя, включително приложения и свързани API за съхранение, управление, публикуване и използване на съдържание, данни или друга информация. Онлайн услуги изключват Данните и Съдържанието. 

„Обучение“ означава обучение за Продукт, което Entro Solutions предоставя по силата на настоящия Договор.

„Учебни материали“ означава цифрово или разпечатано съдържание, което е необходимо за извършване на Обучението и може да включва, но не само, учебници, данни, понятия, упражнения, оценки и изпити. 

„Използване от търговски ASP“ означава използване от търговски доставчик на приложни услуги, т.е. с цел генериране на приходи от предоставянето на достъп до Софтуер или Онлайн услуги чрез Приложение с добавена стойност, напр. чрез събиране на такса за абонамент, услуга или каквато и да е трансакция или чрез генериране на нещо повече от инцидентни приходи от реклама. 

„Приложение(я) с добавена стойност“ означава приложение, разработено от Клиента за използване заедно с разрешената употреба на Софтуер, Данни или Онлайн услуги. 

„Съдържание на трети страни“ означава Съдържание, което Клиентът може да получи от уеб сайт на трета страна или което лица, различни от служителите, доставчиците или подизпълнителите на Entro Solutions, могат да добавят директно в уеб сайта на Entro Solutions. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
С
ПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА DABOOKER

 

Спецификацията на плановете по-долу се отнася до Предложения и Услуги, които Entro Solutions може да предоставя на своите клиенти като част от и/или във връзка с абонамент за Онлайн услуга DaBooker.

DaBooker е софтуер като услуга, предоставяна на принципа „такава, каквато е“. Информация за нея, както и нейните актуализации (включително промени по функционалности, изчистване на грешки, разширяване на интеграции и други) са достъпни едновременно и неизбирателно към потребителите посредстом Уебсайта на DaBooker. 

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

Основни функционалности според абонаментния план за достъп и използване на Онлайн резервационната система DaBooker като Онлайн услуга:

DaBooker
CLASSIC

DaBooker
PRO

1.

календар/ интерактивен списък

2.

минимално времe – резервации, часове

3.

глобален календар и настройки

4.

индивидуални настройки за график

5.

синхронизация с календари на Google, Outlook

6.

следващи срещи – план, програма

7.

автоматизирано известяване по имейл

8.

SMS известия (*външен провайдър)

9.

допълнителна комуникция, бележки

10.

управление на клиентска база

11.

клиентски профил – GDPR съвместимост

12.

профил за служители

13.

каталог с услуги и галерии

14.

индивидуални параметри за услуга

15.

мини уебсайт с начало и контакти

16.

онлайн магазин с основни страници

17.

онлайн разплащания – PayPal, Stripe

18.

настройки за валута, формат и други

19.

допълнителни услуги

20.

ваучери, отстъпки, преференции

21.

пълна финансова информация

22.

адаптивен дизайн

23.

форми за резервации с полета по избор

24.

график комбинации – служител и услуга

25.

резервации за клиент от администратор

26.

повтарящи се резервации за регулярност

27.

самостоятелна форма към служител

28.

резервации стъпка-по-стъпка

29.

управление на екипи

30.

персонално работно време за служител

31.

роли и разрешения в системата

32.

интерфейс за търсене и филтриране

33.

резервации за повече от един обект

34.

ключови показатели – диаграми и отчети

35.

Zoom интеграция

36.

линк дистрибуция за онлайн събития

37.

групови срещи с капацитет по избор

38.

еднократни и повтарящи се събития

39.

продажба на билети за събития

40.

връзка с други приложения